Blog

Shah Alam Bahadur (AH1120 / RY2) - Dar-al-Khilafah Shahjahanabad

17/01/2017

Mughal - Shah Alam Bahadur (AH1119-1124 / 1707-171AD)

Kotah - Ram Singh II & Muhammad Bahadur Shah Zafar (ND / RY18)

17/01/2017

India Princely Rajputana State - Kotah - Ram Singh II (1828-1866AD / VS1885-1923)

Jodhpur - Bijay Singh & Shah Alam II (AH1180)

17/01/2017

India Princely Rajputana State - Jodhpur - Bijay Singh INO Shah Alam II (1828-1866AD / VS1885-1923)

Baroda - Malhar Rao (AH1288)

17/01/2017

India Princely State - Baroda - Malhar Rao Gaekwad (AH1287-1292 / 1870-1875AD)

Delhi Sultanate - Sher Shah Suri (AH946)

17/01/2017

Sultanate - Delhi - Suri Dynasty (Afghans) - Sher Shah Suri (AH946-952 / 1539-1545AD)

Delhi Sultanate - Nasir al-Din Mahmud (AH644-664)

17/01/2017

Sultanate - Delhi - Turks - Nasir al-Din Mahmud (AH644-664 / 1246-1266AD)
 

Indore - Shivaji Rao Holkar (VS1947)

17/01/2017

India Princely State - Indore - Tukoji Rao III (VS1960-19183 / 1903-1926AD)

Bikanir - Maharaja Ganga Singh Bahadur & Queen Victoria (1892AD)

17/01/2017

India Princely Rajputana State - Bikanir - Maharaja Ganga Singh Bahadur INO Queen Victoria (18-18AD)

Aurangzeb (AH1071 / RY4) - Patna

17/01/2017

Mughal - Aurangzeb (AH1068-1118 / 1658-1707AD)

Showing 21 to 30 of 33 (4 Pages)